Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

NATURA 2000 jest najbardziej kompleksową i najlepiej legislacyjnie i politycznie przygotowaną europejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie ekosystemom trwałej egzystencji. Sieć NATURA 2000 składa się z dwóch rodzajów obszarów: obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz znajduje się 1 obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty - powołany w celu ochrony siedlisk. 

PLH300034 "Dolina Swędrni"

Obszar obejmuje fragment doliny Swędrni wraz z jej dopływem Żabianką i stanowi centralną część obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swędrni". Powierzchnia całkowita wynosi 1290,72 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Kalisz znalazło się 456,62 ha. Do najcenniejszych obiektów przyrodniczych terenu zaliczyć należy torfowisko przejściowe z obecnością fitocenoz kilku zagrożonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy kserotermiczne. Wśród ekosystemów leśnych wyróżniają się dobrze wykształcone acydofilne dąbrowy oraz niewielki płat łęgów z okazałymi dębami szypułkowymi. Ostoja położona jest na północny-wschód od granic miasta Kalisz i obejmuje środkowo-końcowy odcinek doliny rzeki Swędrni.

Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w obszarze "Dolina Swędrni" na terenie Nadleśnictwa Kalisz:   

  1. 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska  - 1,85 ha
  2. 9190 - pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy - 68,36 ha
  3. 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - 3,58 ha

Zagrożeniami dla obszaru są:

  • obniżenie poziomu wód gruntowych dla ekosystemu torfowiska przejściowego,
  • niekorzystny wpływ na wody gruntowe zanieczyszczonych ściekami wód rzeki Żabianki,
  • możliwy niekorzystny wpływ wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kamień.