Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

NATURA 2000 jest najbardziej kompleksową i najlepiej legislacyjnie i politycznie przygotowaną europejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie ekosystemom trwałej egzystencji. Sieć NATURA 2000 składa się z dwóch rodzajów obszarów: obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz znajduje się 1 obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty - powołany w celu ochrony siedlisk. 

PLH300034 "Dolina Swędrni"

Obszar obejmuje fragment doliny Swędrni wraz z jej dopływem Żabianką i stanowi centralną część obszaru chronionego krajobrazu "Dolina rzeki Swędrni". Powierzchnia całkowita wynosi 1290,72 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Kalisz znalazło się 456,62 ha. Do najcenniejszych obiektów przyrodniczych terenu zaliczyć należy torfowisko przejściowe z obecnością fitocenoz kilku zagrożonych w Wielkopolsce zbiorowisk oraz murawy kserotermiczne. Wśród ekosystemów leśnych wyróżniają się dobrze wykształcone acydofilne dąbrowy oraz niewielki płat łęgów z okazałymi dębami szypułkowymi. Ostoja położona jest na północny-wschód od granic miasta Kalisz i obejmuje środkowo-końcowy odcinek doliny rzeki Swędrni.

Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w obszarze "Dolina Swędrni" na terenie Nadleśnictwa Kalisz:   

  1. 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska  - 1,85 ha
  2. 9190 - pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy - 68,36 ha
  3. 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - 3,58 ha

Zagrożeniami dla obszaru są:

  • obniżenie poziomu wód gruntowych dla ekosystemu torfowiska przejściowego,
  • niekorzystny wpływ na wody gruntowe zanieczyszczonych ściekami wód rzeki Żabianki,
  • możliwy niekorzystny wpływ wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Kamień.

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Oferta ważna od 12 lipca 2021 roku

Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce zgodnej z kryteriami i wskaźnikami PEFC oraz FSC.

 Gatunek

Drewno opałowe – VAT 23%

Drewno opałowe - S4

Drobnica opałowa -M2

zł/m3           netto

zł/m3            brutto

zł/mp            brutto

zł/m3     netto

zł/m3            brutto

zł/mp            brutto

sosna, modrzew, daglezja

95,00

116,85

75,95

20,00

24,60

6,15

świerk

95,00

116,85

81,80

20,00

24,60

6,15

buk, jesion, grab, akacja, dąb,

130,00

159,90

103,94

30,00

36,90

9,23

jawor, klon, dąb czerwony, wiąz, brzoza, olcha

120,00

147,60

95,94

30,00

36,90

9,23

Pozostałe liściaste

95,00

116,85

75,95

30,00

36,90

9,23

Uwaga !!! Masa drewna na fakturze bądź asygnacie wyrażona jest w m3.Nadleśnictwo nie zapewnia wywozu drewna – transport we własnym zakresie.

Zasada przeliczania 1mp (1 metra przestrzennego) na 1 m3 (1 metr sześcienny)

               Metr przestrzenny (1 mp) – miara objętości stosowana przy szacowaniu przestrzeni potrzebnej do transportu towarów.

Stos drewna o wymiarach 1m x 1m x 1m ma objętość 1mp. Aby obliczyć ilość m3 drewna należy pomnożyć objętość stosu (mp) przez współczynnik zamienny:

 

Sortyment

Współczynnik zamienny

Opał S4

So, Md, liściasty

0,65

Św

0,70

Drobnica M2

liściasta i iglasta

0,25

 

 

 

Kontakty do leśniczych znajdują się na stronie http://www.kalisz.poznan.lasy.gov.pl/lesnictwa

 

Cennika na sadzonki 2021 r.
Cennik detaliczny na sadzonki loco szkółka 
 
  Cena netto Cena brutto
Gatunek za 1 tys.szt za 1 tys. Szt
nazwa PLN PLN
 
dąb bezszypułkowy 1250,00 1350,00
jodła pospolita 1800,00 1944,00
jodła pospolita 1800,00 1944,00
jodła pospolita 1800,00 1944,00
klon jawor 1600,00 1728,00
olsza czarna 1000,00 1080,00
sosna zwyczajna 350,00 378,00
świerk pospolity 3000,00 3240,00
świerk pospolity 3000,00 3240,00