Regulamin dla zwiedzających Leśne Centrum Edukacyjne „Las Winiarski”

 

 1. Regulamin Leśnego Centrum Edukacji „Las Winiarski”, zwanego dalej LCE określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń znajdujących się przy ul. Gajowa 1 w Kaliszu.
 2. Każda osoba korzystająca z LCE jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego przestrzegania.
 3. Zarządcą LCE jest Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe
  ul. Kaliska 105, 62-803 Kalisz 4, zwane dalej Nadleśnictwem.
 4. LCE jest czynne przez cały rok.
 5. LCE udostępniane jest codziennie w okresie:
  od maja do września w godzinach od 9.00-18.00
  od października do kwietnia w godzinach od 9.00 do 15.00
 6. W razie zaistnienia takiej potrzeby, godziny funkcjonowania LCE mogą ulec zmianie.
 7. Z LCE mogą korzystać:

1)dzieci przedszkolne oraz dzieci i młodzież szkolna, w grupach zorganizowanych pod opieką nauczyciela,

2)instytucje lub organizacje na podstawie stosownych umów,

3)osoby fizycznie.

 1. Nadleśnictwo Kalisz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe mogące powstać na terenie LCE.
 2. Udostępnienie LCE dla celów edukacyjnych jest bezpłatne. Wynajem w celach rekreacyjnych jest możliwy za wniesieniem opłaty i na warunkach określonych w odrębnym regulaminie oraz w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 3. Osoby indywidualne i grupy zorganizowane mogą zwiedzać LCE wyłącznie pieszo. 
 4. Na terenie LCE zabrania się:
 1. pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin oraz grzybów,
 2. chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt,
 3. zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk i innych schronień zwierząt oraz miejsc ich rozrodu,
 4. zaśmiecania terenu,
 5. niszczenia urządzeń LCE,
 6. niszczenia i przenoszenia tabliczek informacyjnych,
 7. palenia ognisk oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
 8. biwakowania,
 9. poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami,
 10. parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi,
 11. jazdy na rowerach po terenie LCE oraz wprowadzania rowerów poza wyznaczone miejsce przy bramie do LCE.
 1. Na terenie LCE obowiązuje zakaz:
 1. spożywania środków odurzających, alkoholu oraz palenia tytoniu i innych używek,
 2. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 3. wprowadzania zwierząt,
 4. przebywania podczas gwałtownych opadów i wyładowań atmosferycznych oraz silnych wiatrów.
 1. Małoletnie dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką opiekuna.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie LCE są obowiązane stosować się do wskazówek i poleceń wydawanych przez pracowników Nadleśnictwa Kalisz.
 3. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu sprawują pracownicy Nadleśnictwa Kalisz.
 4. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie podlega karze na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.