Wydawca treści Wydawca treści

RODO

Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe, mieszcząca się przy ul. Kaliskiej 195, 62-860 Opatówek jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki. Kolejnym obszarem w którym pozyskujemy i wykorzystujemy Państwa dane, to działania edukacyjne i promocyjne, kierowane również do osób poniżej 18 roku życia.

Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne do obsługi organizowanych polowań oraz udzielania odpowiedzi i informacji, w tym w trybie dostępu do informacji publicznej. Państwa dane osobowe wykorzystujmy również do prowadzenia działań z związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, ochrony lasu jak też zarządzania zasobami leśnymi oraz infrastrukturą, znajdująca się na obszarze nam podlegającym. Prowadzimy również działania skierowane do środowiska kombatantów.

Kategorie osób, których dane przetwarzamy to: pracownicy, stażyści, praktykanci, kombatanci, właściciele gruntów leśnych, dzieci i młodzież do lat 18, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych oraz firm. Przetwarzamy również dane osobowe myśliwych oraz osób uczestniczących w akcjach społecznych, organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Odbiorcami Państwa danych są właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Poznaniu:

 • dane osobowe związane z zatrudnieniem i BHP,
 • dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach,
 • dane wymagane przez przepisy prawa a związane z gospodarką, produkcją oraz zarządzaniem lasami.
 • dane osób uczestniczących w akacjach społecznych,
 • dane osobowe myśliwych, kombatantów oraz właścicieli gruntów leśnych.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania tych danych, złożenia wniosku o usunięcie danych bądź też ograniczenia ich przetwarzania.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdej chwili. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości na adres Nadleśnictwa Kalisz z siedzibą w Szałe – pocztowy bądź mailowy.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Informujemy, że dane osobowe w jakich jesteśmy posiadaniu są przetwarzane wyłącznie w celach w których zostali Państwo zapoznani. W razie ewentualnego przetwarzania o którym wcześniej nie poinformowaliśmy, jesteśmy zobowiązani najpierw uzyskać od Państwa kolejną zgodę. Państwa dane będą przez nas przetrzymywane tak długo, jak wskazują obowiązujące przepisy prawne, w tym wynikające z Kodeksu Pracy. Pozostałe informacje usuwamy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednak przetwarzamy je nie dłużej niż jest to niezbędne. Państwa dane osobowe nie są wysyłane poza obszar EOG.

Aby Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. Informujemy, że wstęp na teren siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu jest nadzorowany. Stosujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe oraz przeciwzalaniowe. Techniczne zabezpieczenia jakie posiadamy to blokady komputerów, silne hasła dostępowe, itp. Pracownicy pracują w programach tylko w ramach udzielonych uprawnień, które są dostosowane do zakresu pełnionych obowiązków. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem administratora danych osobowych. Wykonujemy również kopie zapasowe przetwarzanych danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Nadleśnictwa Kalisz z siedzibą w Szałe jest p. Cezary Sadowski (adres e-mail cezary.sadowski@rodo.pl).

 

Rodo dot. funkcjonowania profilu fb Nadleśnictwa Kalisz.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz z siedzibą w Szałe, Szałe ul Kaliska 195, 62-860 Opatówek e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl

Zakres ogólny:

 1. Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
 2. Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 3. Przypominamy, że polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.
 4. Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka oraz zasad bezpieczeństwa.
 5. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 6. Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu:

 1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 1. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 2. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
 3. Podstawami prawnymi jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych to:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie.
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością. 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów.
 1. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy.
 2. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 4. Każdy użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 1. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
 3. Relacje pomiędzy naszą firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne.
 4. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.