Łatwiejszy dostęp do kaliskich lasów!

Miłośnicy przyrody,turystyki, poznawania lokalnej historii oraz zbiorów runa leśnego mają teraz okazję zaparkować w łatwy i legalny sposób w większej ilości miejsc w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Kalisz.

Z inicjatywy nadleśniczego Szymona Lisa na terenie Nadleśnictwa Kalisz powstało pięć nowych miejsc postojowych. Odwiedzający kaliskie lasy mogą już korzystać z nowych miejsc postojowych, zlokalizowanych w taki sposób by ułatwić zmotoryzowanym mieszkańcom powiatu kaliskiego i nie tylko wycieczki na łono natury. Obecnie na terenach zarządzanych przez kaliskich leśników można już korzystać z 15-nastu miejsc, gdzie zaparkujesz legalnie samochód w lesie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Nowopowstałe miejsca postojowe wskazano w takich lokalizacjach, które już wcześnie były wybierane przez mieszkańców powiatu kaliskiego, niestety często pomimo zakazów. Nowe miejsca postojowe oznaczono specjalnymi tablicami informacyjnymi (wraz z regulaminem), wyposażone są w monitoring i kosz na śmieci.

Miejsca postoju pojazdów znajdują się w:

-leśnictwie Morawin; droga nr 470 (Kalisz-Turek) w okolicy Morawina, przy zjeździe do Miejsca Pamięci

-leśnictwo Winiary w okolicy miejscowości Józefów, (Godziesze Małe-Sobocin),

-leśnictwo Wilcze Ługi przy drodzie z miejscowości Brzeziny w kierunku Głuszyna (w oddziale 402h),

-leśnictwo Zajączki przy drodzie z miejscowości Brzeziny-Sobiesęki,

-leśnictwo Wróbel w sąsiedźtwie miejscowości Piegonisko-Pustkowie, DW nr 449


Zapraszamy odwiedzających do kaliskich lasów!
Do leśnej wycieczki zawsze warto się dobrze przygotować.Las dla każdego z nas powinien być ważnym aspektem życia, ponieważ jesteśmy częścią natury i nie powinniśmy się od niej odgradzać. Wielu naukowców, badaczy wskazuję na ważną rolę lasu i kontaktu z szeroko rozumianą naturą  na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.

Wybierając się do lasu warto najpierw zapoznać się z leśnym savoir vivre.

Najczęściej zadawane pytania:

          Czy mogę wjechać samochodem do lasu?
          Skąd mam wiedzieć, czy droga jest publiczna, czy leśna?
          Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?
          Czy mogę wjechać samochodem do lasu?


Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach. Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch (np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego. Pamiętajmy! Nie należy zastawiać szlabanów leśnych, czy też dróg leśnych, w razie pożaru sprawia to realne zagrożenie dla lasu, utrudniając dojazd straży pożarnej do pożaru!

          Czy są odstępstwa od wjazdu samochodem do lasu?

Zakaz wjazdu do lasu nie obowiązuje leśników, pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.
Skąd mam wiedzieć, czy droga jest publiczna, czy leśna?
Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

          Jak nie zgubić się w lesie?


          Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Wybierając się do lasu należy auto pozostawić w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe.
Nie należy pozostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie.

          Jak zachować się w sytuacji, gdy spotkamy na swojej drodzę dzikie zwierzę?


          Czy strażnik leśny może zatrzymać samochód i wylegitymować kierowcę?


Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.29c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać, wylegitymować i wydać polecenie co do zachowania się na drodze. Jeżeli samochód przewozi drewno lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymywać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.
Zgodnie z zapisami ustawy o lasach strażnik leśny ma także prawo do legitymowania innych osób, np. świadków wykroczeń i przestępstw, nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.
Należy się liczyć także z tym że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.


Czy strażnik leśny może nałożyć mandat?


Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń (np. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, niszczenie grzybów i grzybni, płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt, niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.), w ustawie o ochronie przyrody (np. wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów) oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie stanowi, że grzywny są nakładane w zasadzie w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.
W przypadku gdy sprawcą wykroczenia jest osoba czasowo przebywająca na terenie naszego kraju lub osoba niemająca stałego miejsca zamieszkania i pobytu, nakłada się mandat karny gotówkowy. W takiej sytuacji należność wpłaca się od razu osobie, która nałożyła mandat.

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.

Teraz wybierzesz się łatwiej na wycieczkę do lasu.


Na zlecenie Lasów Państwowych została przygotowana aplikacja umożliwiająca dostęp do map lasów. Aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) już można pobrać na telefony i tablety z systemem Android.

Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne np. mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz mapa łowiecka.

Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS.

Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.
Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również offline.

Tutaj można pobrać aplikację

Mechanizm pobierania danych do pracy offline umożliwia korzystanie z map nadleśnictw oraz parków narodowych. Razem z mapami, które zapisywane są w postaci rastrowej, dla lasów LP pobierane są dane wektorowe z atrybutami opisowymi.


Z poziomu aplikacji mBDL użytkownik ma dostęp w trybie online do pełnego opisu taksacyjnego dla lasów wszystkich form własności. Opis taki zawiera m.in. gatunki drzew i krzewów występujące w danym miejscu, ich szczegółowy opis, adres leśny, wskazania gospodarcze i wiele innych informacji.

Pobierz aplikację mBDL


Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności: zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu. Zapisane punkty i trasy można wyeksportować w postaci pliku KML, przesłać na inne urządzenie  lub zaimportować na inne urządzenie, na którym też jest zainstalowana aplikacja mBDL.


W mBDL można wyszukać wydzielenia leśne na podstawie tzw. adresu leśnego. W menu Pomoc dostępna jest również instrukcja opisująca podstawowe funkcjonalności, z którą warto się zapoznać na początku użytkowania aplikacji.

Zapraszamy do korzystania z naszej instrukcji obsługi mBDL przygotowanej do poszukiwania miejsc bushcraftowych czyli OBSZARÓW PILOTAŻOWYCH BUSHCRAFT-SURVIVAL, poniższą instrukcję można wykorzystać do określania miejsc postojowych, ścieżek edukacyjnych w kaliskich lasach i nie tylko.
Aplikacja została przygotowana przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Pamiętaj, że tereny leśne objęte są obostrzeniami względem ruchu kołowego,  przed wyjazdem do lasu sprawdż gdzie będziesz mógł poruszac się np. samochodem czy motorowerem (
regulamin korzystania z dróg leśnych).

Informacja w sprawie korzystania z dróg leśnych, udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowychi motorowerówna terenie Nadleśnictwa Kalisz