Regulamin ścieżki biegowej

Regulamin Korzystania ze ścieżki biegowej w Nadleśnictwie Kalisz

1. Korzystanie ze ścieżki biegowej w Nadleśnictwie Kalisz odbywa się na własną odpowiedzialność.

2. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (burz i silnych wiatrów) odwiedzający powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę edukacyjną.

3. Nadleśnictwo Kalisz nie odpowiada za ukąszenia oraz inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.

4. Wszelkie uwagi i nieprawidłowości oraz dostrzeżone uszkodzenia infrastruktury, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo prosimy niezwłocznie zgłaszać do biura Nadleśnictwa Kalisz tel. 62 766 44 40 lub e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl

5. Osobom korzystającym ze ścieżki biegowej w Nadleśnictwie Kalisz zabrania się:

1) niszczenia drzew, krzewów, oraz innych roślin,

2) jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi,

3) zaśmiecania terenu,

4) wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy służących na potrzeby ścieżki biegowej,

5) rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie ścieżki,

6) zakłócania spokoju, chwytania i płoszenia zwierząt,

7) puszczanie zwierząt domowych luzem.

6. W przypadku grup zorganizowanych osoba odpowiedzialna za grupę (organizator wycieczki) przebywa z uczestnikami cały czas, organizator zobowiązany jest do zapoznania uczestników z regulaminem, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, w szczególności:

1) za zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia), rozpoznaniem czy nie ma przeciwwskazań do aktywnego korzystania ze ścieżki;

2) za zapewnienie, aby użytkownicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie do korzystania ze ścieżki;

3) zapewnienia środków do udzielenia pierwszej pomocy;

4) odpowiada za pozostawienie porządku po użytkowaniu ścieżki.

7. Opiekunowie grup są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych.

8. Dzieci mogą przebywać na terenie ścieżki biegowej wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

9. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialna ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

10. W trakcie pobytu na ścieżce, w momencie dużej wilgotności powietrza, opadów deszczu bądź śniegu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ elementy konstrukcji drewnianej mogą być śliskie.

11. Należy pamiętać, że na ścieżce biegowej mogą pojawiać się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, leżące gałęzie, wystające korzenie. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi, należy zgłosić w biurze Nadleśnictwa Kalisz pod nr tel. 62 766 44 40 lub e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl

12. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu ścieżki, jak i ogólnych zasad BHP.

13. Nadleśnictwo Kalisz nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem zdarzenia o charakterze siły wyższej.

14. Każdy użytkownik ścieżki biegowej w Nadleśnictwie Kalisz zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.