Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Decyzja nr 13
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz
z dnia 02.12.2020 r.
w sprawie cen sprzedaży detalicznej choinek świerkowych i sosnowych oraz stroiszu
świerkowego
zn. spr.: ZG.805.9.2020
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) w związku z § 22 ust. 3 Statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do
Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego – Lasy Państwowe oraz zarządzenia nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL
Lasy Państwowe na lata 2020-2021, znak sprawy: ZM.800.10.2019 oraz pisma
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 11 lutego 2020 roku
znak sprawy: ED.805.1.2020 ustalam, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania ceny detaliczne na:
1) choinki świerkowe i sosnowe w kwocie: 16,26 zł/szt. (NETTO) – 20,00 zł/szt.
(BRUTTO)
2) stroisz świerkowy w kwocie: 120 zł/mp (NETTO) – 147,60 zł/mp (BRUTTO).
§ 2. Traci moc Decyzja Nr 3/2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 3 lutego
2011 roku w sprawie cen netto sprzedaży detalicznej stroiszu świerkowego.
§ 3. Traci moc decyzja Nr 6/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 15
kwietnia 2013 roku w sprawie cen sprzedaży choinek świerkowych i sosnowych.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.