Wydawca treści Wydawca treści

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO) Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz z siedzibą w Szałe, Szałe ul Kaliska 195, 62-860 Opatówek e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod_kalisz@rodo.pl

Cel przetwarzania:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Ochrona osób i mienia przebywających na terenie ADO

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W celu ochrony mienia i pracowników

 

 

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

  • Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
  • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

 

Okres przetwarzania danych:

 

Cel przetwarzania

Planowany termin usunięcia

kategorii danych

Ochrona osób i mienia przebywających na terenie ADO

Od momentu nagrania max. 3 miesiące

(W przypadku gdy nagrania mogą posłużyć w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane mogą być przetwarzane przez okres ustalony odrębnymi przepisami lub do momentu zakończenia sprawy)

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiadają Państwo:

  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG