Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz znajduje się pięć pomników przyrody. 

  • Pierwszy z nich  to pomnik grupowy złożony z 69 sztuk okazałych dębów szypułkowych w wieku średnio 160 lat, o przeciętnych parametrach: średnica pnia 298 cm, wysokość 24 m. Dęby te rosną w leśnictwie Winiary w oddziałach 186d,i oraz 187j wzdłuż granicy z łąkami na skarpie dawnego koryta rzeki Swędrni.
  • Drugi pomnik znajduje się w leśnictwie Morawin w oddziale 199c. Jest to okazały dąb szypułkowy w wieku około 270 lat, o obwodzie 392 cm i wysokości 22 m.
  • Trzeci pomnik zlokalizowany jest w leśnictwie Winiary w oddziale 221c. Jest to dąb szypułkowy w wieku około 210 lat, obwodzie 377 cm, pierśnicy 120 cm i wysokości około 27 m.
  • Czwarty pomnik również rośnie na terenie leśnictwa Winiary, w oddziale 228j. Jest to dąb szypułkowy w wieku około 220 lat, obwodzie 384 cm, pierśnicy 122 cm i wysokości około 27 m.
  • Piąty pomnik znajduje się w leśnictwie Morawin, w oddziale 140g. Jest to dąb szypułkowy o imieniu "Bartek".

Znacznie więcej pomników (w tym 1 grupa ośmiu głazów narzutowych) zaewidencjonowana została w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kalisz: w powiecie kaliskim i samym mieście Kalisz.