Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty przyrody tworzymy w celu zachowania wartościowych ekologicznie naturalnych lub nieznacznie zmienionych ekosystemów często z rzadkimi lub chronionymi gatunkami roślin i zwierząt lub elementami przyrody nieożywionej, mających istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych.

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz znajdują się trzy rezerwaty przyrody.

Rezerwat "Olbina"

Rezerwat funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie nr 32/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie rezerwatu "Olbina" (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2007 r. Nr 180, poz. 3978), poprzedzone Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1958 r. Nr 62, poz. 351). Rezerwat chroni najpiękniejszy w Wielkopolsce fragment boru mieszanego z udziałem jodły na jej północnym krańcu naturalnego zasięgu. Głównymi gatunkami tworzącymi drzewostan są sosna zwyczajna i jodła pospolita. Niegdyś znaczny udział miał tu również świerk pospolity, lecz ze względu na tendencję do obniżania się poziomu wód gruntowych obumarły wszystkie starsze osobniki tego gatunku. Wiek drzewostanu według zapisu operatu z 2003 roku wyniósł średnio 176 lat. Powierzchnia rezerwatu wynosi 16,99 ha. Nazwa rezerwatu przyjęta została prawdopodobnie od dawnego ludowego określenia uroczyska, w którym znajduje się rezerwat. Określenie to pochodzi od imienia diabła Olbiny, który według podań ludowych zamieszkiwał bagno znajdujące się w rezerwacie i miał zamiar zatopić miasto Kalisz. 

 

Rezerwat "Brzeziny"

Ustanowiony Zarządzeniem nr 221 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 roku (UP-244/41). Obecnie obowiązuje dla niego Zarządzenie nr 2/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.10.2010 roku w sprawie rezerwatu przyrody "Brzeziny" (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2010 r. Nr 64, poz. 1360). Rezerwat utworzono ze względu na występowanie rzadkiej w Polsce, reliktowej, pochodzącej z ubiegłych epok geologicznych i będącej pod ochroną gatunkową paproci długosz królewski (Osmunda regalis). Obok paproci występuje tu także inny gatunek chroniony - bagno zwyczajne (Ledum palustre). Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,41 ha. Nazwa rezerwatu wywodzi się od najbliższej miejscowości - Brzeziny. 

 

Rezerwat "Torfowisko Lis"

Rezerwat położony jest poza obszarem leśnym Lasów Państwowych, ale na terenie administracyjnego działania Nadleśnictwa Kalisz. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1963 r. Nr 57, poz. 294). Dokumentem potwierdzającym prawne funkcjonowanie rezerwatu jest Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2001 r. Nr 123, poz. 2401). Głównym celem utworzenia rezerwatu była ochrona i zachowanie fragmentu torfowiska wraz z roślinnością charakterystyczną dla torfowiska przejściowego. Największą osobliwością przyrodniczą tego miejsca jest łanowe występowanie żurawiny błotnej (Oxycoccus palustris) oraz rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia). Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,71 ha.