Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zarządzenie nr 22

 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz

 

z dnia 19.04.2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz

z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie ustalenia cennika na sadzonki w 2021 roku

 

zn. spr.: ZG.805.5.2021

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) w związku z § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie jednolitych zasad ewidencjonowania kosztów produkcji szkółkarskiej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ustalania kosztów produkcji sadzonek metodą rachunku ciągnionego (ZG-7171-1/08 zm.), zarządzam w 2021 roku następujące ceny na sadzonki ze szkółki leśnej położonej w leśnictwie Zajączki:

 

 

 

 • 1. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 12.02.2021 r. w sprawie ustalenia cennika na sadzonki w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Ilość załączników: 1

Załącznik  do zarządzenia nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 12.02.2021 r.
w sprawie ustalenia cennika na sadzonki 2021 r.
 
Cennik detaliczny na sadzonki loco szkółka (bez załadunku)
 
Lp.   Gatunek - Cena netto Cena brutto
Gatunek symbol za 1 tys.szt za 1 tys. Szt
nazwa produkcyjny PLN PLN
 
1 dąb bezszypułkowy DB.B 2/0 1250,00 1350,00
2 jodła pospolita JD 3/0 1800,00 1944,00
3 jodła pospolita JD 3/1 1800,00 1944,00
4 jodła pospolita JD 4/1 1800,00 1944,00
5 klon jawor JW. 2/1 1600,00 1728,00
6 olsza czarna OL.C 2/0 1000,00 1080,00
7 sosna zwyczajna SO 1/0 350,00 378,00
8 świerk pospolity SW 2/1 3000,00 3240,00
9 świerk pospolity SW 3/0 3000,00 3240,00

 

.

 

W oryginale podpisane przez Nadleśniczego

Nadleśnictwa Kalisz  Szymona Lisa

Decyzja  nr 8

 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 20.04.2021 r.

w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna iglastego i liściastego

na warunkach loco las oraz funkcjonowania procedury sprzedaży detalicznej zn. spr.: ZG.805.7.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) w związku z § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów  Naturalnych  i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe oraz zarządzenia nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL Lasy Państwowe na lata 2020-2021, znak sprawy: ZM.800.10.2019 oraz pisma Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2021 roku znak sprawy: ED.805.1.2021 ustalam, co następuje:

 

§ 1. 1. Wprowadzam do stosowania ceny detaliczne drewna loco las:

 1. ceny netto/brutto  sprzedaży  detalicznej  loco  las po  zrywce  na  drewno  iglaste i liściaste, zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszej Decyzji,
 2. ceny netto/brutto sprzedaży detalicznej drewna loco las pozyskanego samowyrobem zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej Decyzji.
 1. Ceny sprzedaży ustalone są netto/brutto dla surowca w korze.

§ 2. Wprowadzam „Regulamin funkcjonowania procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej" stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Decyzji.

§ 3. Traci moc Decyzja Nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie cen sprzedaży detalicznej drewna iglastego i liściastego na warunkach loco las oraz funkcjonowania procedury sprzedaży detalicznej.

§   4.   Decyzja    wchodzi    w    życie    z    dniem    podpisania    z    mocą    od    dnia 26 kwietnia 2021 roku.

 

Ilość załączników: 3

 

 

Załącznik Nr 3

Do Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz

Nr  1  z dnia  14  stycznia 2021 roku

 

Regulamin funkcjonowania procedury sprzedaży drewna na podstawie cennika sprzedaży detalicznej

 

 1. Detaliczna sprzedaż drewna odbywa się w leśnictwach (płatność gotówką i kartą płatniczą) oraz siedzibie nadleśnictwa (płatność tylko kartą płatniczą).
 2. Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach: od 730 do 900. W innych terminach sprzedaż możliwa po uzgodnieniu
  z leśniczym.
 3. Sprzedaż drewna w siedzibie nadleśnictwa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300.
 4. Cennik detaliczny całego asortymentu drzewnego dostępny jest w siedzibie nadleśnictwa
  i leśnictwach oraz na stronie
  http://www.kalisz.poznan.lasy.gov.pl.
 5. Warunki kupna – sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Kalisz:
 1. Niezbędnym warunkiem wywozu zakupionego drewna i produktów niedrzewnych jest uzyskanie na asygnacie od pracownika nadleśnictwa (leśniczego lub podleśniczego) stosownych adnotacji dotyczących faktu wydania (data, masa, przedział godzinowy),
 2. Wywóz drewna i produktów niedrzewnych z lasu i magazynów otwartych (składowisk leśnych, przyleśnych) odbywa się w ustalonych z leśniczym (podleśniczym) dniach
  i godzinach, drogami wskazanymi przez wydającego towar.
 3. Nabywcę obowiązuje 14 dniowy termin wywozu. W razie niemożliwości wywozu
  w wyznaczonym terminie nabywca zobowiązany jest zgłosić się do leśnictwa w celu ustalenia nowego terminu. Po tym terminie Nadleśnictwo nie odpowiada za zakupione drewno i produkty niedrzewne a nabywca nie może wnosić do Nadleśnictwa reklamacji z powodu pogorszenia ich stanu jakościowego a także częściowej lub całkowitej ich kradzieży.
 4. W przypadku nieodebrania w 14 dniowym terminie zakupionego drewna w korze, w okresie pomiędzy marcem a październikiem nabywca może zostać obciążony kosztem związanym z ewentualnym zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami (np. korowanie lub oprysk środkami chemicznymi, wywiezienia drewna do bezpiecznego miejsca składowania).
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz
z siedzibą w Szałe, Szałe ul. Kaliska 195  62-860 Opatówek,
e-mail: kalisz@poznan.lasy.gov.pl. Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Cezary Sadowski
z którym można się skontaktować poprzez adres
iod@rodo.pl.

Państwa dane osobowe pozyskujemy i przetwarzamy w celu realizacji umowy sprzedaży detalicznej drewna, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.

Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych ze Skarbem Państwa – PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz z/s w Szałe.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

 

       Załącznik Nr 2
       do Decyzji  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Kalisz
       Nr  1  z dnia  14  stycznia 2021 roku
Ceny netto/brutto sprzedaży detalicznej loco las pozyskanego samowyrobem
Grupa handlowa Sortyment wg. KJW Rodzaj/Gatunek
Drewno średniowymiarowe - żerdzie ze ściętych drzew S3b I                 (7-9) sosna
 
 
 
 
      Jednostka miary Cena w PLN
netto brutto (z VAT)
    sosna m3 140 172,20
S3b II               (10-11) m3 160 196,80
S3b III            (12-14) m3 180 221,40
Drewno małowymiarowe - drobnica  M2 sosna, świerk, modrzew m3 20 24,60
Drewno małowymiarowe - drobnica  M2 akacja, brzoza, buk, dąb, dąb cz., jesion, olcha, osika m3 30 36,90
Drewno średniowymiarowe - samowyrób ze ściętych drzew S4 sosna, świerk, modrzew m3 60 73,80
Drewno średniowymiarowe - samowyrób ze ściętych drzew S4 akacja, brzoza, buk, dąb, dąb cz., jesion, olcha, osika m3 80 98,40
Drewno małowymiarowe - drobnica M2 P - z uprzątnięciem powierzchni M2 sosna, świerk, modrzew m3 10 12,30
Drewno małowymiarowe - drobnica M2 P - z uprzątnięciem powierzchni M2 akacja, brzoza, buk, dąb, dąb cz., jesion, olcha, osika m3 10 12,30
             
             
             
Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości:      
 - 23% drewno do przerobu (S3)        
 - 23% drewno opałowe (S4, M2).        
             
Niniejszy cennik dla sprzedaży detalicznej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
             Załącznik Nr 1
             do Decyzji  Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Kalisz
             Nr  1  z dnia  14  stycznia  2021 roku      
Ceny netto/brutto sprzedaży detalicznej loco las po zrywce
Grupa handlowa Sortymentwg. KJW Rodzaj/Gatunek Jednostka miary Cena w PLN
netto brutto (z VAT)
Drewno wielkowymiarowe           - standard bez wyboru -                    iglaste WA0 2 sosna m3 498 612,54
WA0 3 m3 610 750,30
WB0 1 m3 336 413,28
WB0 2 m3 413 507,99
WB0 3 m3 472 580,56
WC0 1 m3 305 375,15
WC0 2 m3 357 439,11
WC0 3 m3 406 499,38
WD   1 m3 233 286,59
WD   2 m3 254 312,42
WD   3 m3 275 338,25
Drewno wielkowymiarowe           - standard bez wyboru -                    iglaste WA0 2 świerk m3 473 581,79
WA0 3 m3 572 703,56
WB0 1 m3 366 450,18
WB0 2 m3 411 505,53
WB0 3 m3 450 553,50
WC0 1 m3 304 373,92
WC0 2 m3 354 435,42
WC0 3 m3 399 490,77
WD   1 m3 237 291,51
WD   2 m3 263 323,49
WD   3 m3 303 372,69
Drewno wielkowymiarowe           - standard bez wyboru -                    iglaste WA0 2 modrzew m3 519 638,37
WA0 3 m3 615 756,45
WB0 1 m3 385 473,55
WB0 2 m3 428 526,44
WB0 3 m3 499 613,77
WC0 1 m3 306 376,38
WC0 2 m3 356 437,88
WC0 3 m3 409 503,07
WD   1 m3 220 270,60
WD   2 m3 241 296,43
WD   3 m3 268 329,64
Kłody iglaste                        - standard bez wyboru   WK_STANDARD      WK_STANDARD_K WAK 2 sosna m3 503 618,69
WAK 3 m3 616 757,68
  m3   0,00
WBK 2 m3 417 512,91
WBK 3 m3 476 585,48
WCK 1 m3 308 378,84
WCK 2 m3 360 442,80
WCK 3 m3 410 504,30
WDK  1 m3 236 290,28
WDK  2 m3 256 314,88
WDK  3 m3 278 341,94
Drewno wielkowymiarowe           - standard bez wyboru -                    lisciaste WA0 2 brzoza m3 581 714,63
WA0 3 m3 693 852,39
WB0 1 m3 392 482,16
WB0 2 m3 456 560,88
WB0 3 m3 522 642,06
WC0 1 m3 320 393,60
WC0 2 m3 359 441,57
WC0 3 m3 413 507,99
WD   1 m3 276 339,48
WD   2 m3 305 375,15
WD   3 m3 330 405,90
Drewno wielkowymiarowe           - standard bez wyboru -                    lisciaste WA0 2 dąb m3 2 428 2 986,44
WA0 3 m3 3 108 3 822,84
WB0 1 m3 1 092 1 343,16
WB0 2 m3 1 756 2 159,88
WB0 3 m3 2 520 3 099,60
WC0 1 m3 840 1 033,20
WC0 2 m3 1 210 1 488,30
WC0 3 m3 1 630 2 004,90
WD   1 m3 462 568,26
WD   2 m3 790 971,70
WD   3 m3 1 092 1 343,16
Drewno wielkowymiarowe           - standard bez wyboru -                    lisciaste WA0 2 olcha m3 529 650,67
WA0 3 m3 593 729,39
WB0 1 m3 322 396,06
WB0 2 m3 380 467,40
WB0 3 m3 454 558,42
WC0 1 m3 266 327,18
WC0 2 m3 306 376,38
WC0 3 m3 355 436,65
WD   1 m3 226 277,98
WD   2 m3 255 313,65
WD   3 m3 286 351,78
Drewno wielkowymiarowe           - standard bez wyboru -                    lisciaste WA0 2 akacja m3 474 583,02
WA0 3 m3 532 654,36
WB0 1 m3 381 468,63
WB0 2 m3 400 492,00
WB0 3 m3 464 570,72
WC0 1 m3 272 334,56
WC0 2 m3 309 380,07
WC0 3 m3 350 430,50
WD   1 m3 221 271,83
WD   2 m3 235 289,05
WD   3 m3 264 324,72
Drewno średniowymiarowe iglaste - kopalniakowe S10,            S_S10 sosna m3 299 367,77
Drewno średniowymiarowe iglaste     - bez wyboru S2a,              S_S2A sosna, świerk, modrzew, daglezja m3 205 252,15
Drewno średniowymiarowe iglaste  - z wyb. do 1,5mb S2b, S_S2B_GK sosna, świerk, modrzew, daglezja m3 294 361,62
Drewno średniowymiarowe iglaste - opał S4 sosna, świerk, modrzew, daglezja m3 90 110,70
Drewno średniowymiarowe liściaste - bez wyboru S2a,              S_S2A akacja, brzoza, buk, dąb, dąb cz., grab, jesion, klon, lipa, jawor, olcha, osika, topola m3 293 360,39
Drewno średniowymiarowe liściaste - z wyb. do 1,5mb S2b, S_S2B_GK akacja, brzoza, buk, dąb, dąb cz., grab, jesion, klon, lipa, olcha, osika, topola m3 455 559,65
Drewno średniowymiarowe liściaste - opał S4 akacja, jawor,klon, wiąz m3 130 159,90
Drewno średniowymiarowe liściaste - opał S4 dąb, buk, grab, jesion, dąb cz. m3 140 172,20
Drewno średniowymiarowe liściaste - opał S4 brzoza, olcha m3 110 135,30
Drewno średniowymiarowe  S4 pozostałe gatunki liściaste m3 95 116,85
Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości:            
 - 23% drewno do przerobu (W0, S10, S2)            
 - 23% drewno opałowe (S4).            
             
Niniejszy cennik dla sprzedaży detalicznej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego