Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadleśnictwo Kalisz sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Nadleśnictwo Kalisz sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kaliskiego w gminach: Godziesze Wielkie, Brzeziny, Szczytniki, Opatówek, Koźminek, Ceków Kolonia, Lisków, Żelazków (wieś Skarszew i Dębe), Mycielin (wieś Słuszków i Teodorów)  na mocy stosownego porozumienia, podpisanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu.
W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kalisz lasy nie będące własnością Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 4458,84 ha.
Sprawy związane z lasami niepaństwowymi  prowadzi Specjalista Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanychRafał Lotka –  tel. kom. 534 139 288.

Ważne!

Gradacja borecznika oraz zagrożenie pożarowe.

Na podstawie bieżącej lustracji lasu w związku z utrzymującym się zagrożeniem lasów wynikającym ze wzmożonej obecności szkodników pierwotnych – charakterystycznych dla sosny- oraz z trwającym okresem zagrożenia pożarowego, zwracamy się z prośbą do wszystkich posiadaczy lasu na terenie Nadleśnictwa Kalisz o wykonywanie obowiązku powszechnej ochrony oraz trwałości utrzymania lasu.

Cechą charakterystyczną lasów na terenie nadleśnictwa Kalisz jest rozdrobnienie i rozproszenie  powierzchniowe oraz własnościowe, realizacja tego obowiązku dotyczy jednak wszystkich posiadaczy lasu -bez względu na formę ich własności - poprzez:

1. Powołując się na art.9 ust.1 pkt 2 ustawy o lasach - zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

Realizacja tego obowiązku polega na stałej obserwacji swojego drzewostanu (oraz sąsiadującego z nim innej własności) stanu zdrowotnego oraz sanitarnego.

Zauważone w drzewostanie: latające motyle, jaja i larwy na igłach, korze, ściółce oraz larwy zwisające, kokony przyczepione do szpilek, gałązek lub kory drzew oraz zmiany w wyglądzie drzewostanu takie jak: zmiana zabarwienia igieł, zrzucanie igieł, ogryzanie brzegów igieł lub innych oznak zmian stanu zdrowotnego wskazuje na obecność szkodników pierwotnych ( szkodniki atakujące drzewa zdrowe ), wykazujących tendencje do występowania w formie gradacji ( występowanie masowe), takich jak: boreczniki, barczatka sosnówka, brudnica mniszka, poproch cetyniak, osnuja gwiaździsta, strzygonia chojnówka.

 

Obecność w/w zmian należy niezwłocznie zgłosić Służbie Leśnej w Nadleśnictwie Kalisz - telefon kontaktowy: 696419763 – w celu ustalenia rzeczywistego sprawcy zaobserwowanych zmian, stopnia  uszkodzeń drzew oraz podjęcia stosownych działań ograniczających zagrożenie wynikające z masowego wystąpienia szkodników w nawiązaniu również do lasów Skarbu Państwa - art.10 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o lasach.

2. Powołując się na art.9 ust.1 pkt 1 ustawy o lasach z dn. 28 września 1991 r. - wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

Realizacja tego obowiązku polega na:

- usuwaniu przy granicy lasu z droga publiczną oraz linii energetycznej materiałów łatwopalnych oraz udrożnienie dróg dojazdowych do lasu oraz zbiorników wodnych,

- stale dozorowanie powstałych pożarzysk do czasu całkowitego wygaśnięcia ognia,

- zabezpieczenie pożarzyska poprzez obkopanie lub oboranie,

- dogaszanie pożarzyska,

- usuwaniu z lasu śmieci.