Ochrona lasu

Las jako trwały element biosfery i podstawowy składnik środowiska przyrodniczego oraz jako dobro całego narodu, podlega szczególnej ochronie ze strony państwa, co znalazło odzwierciedlenie w licznych ustawach, rozporządzeniach, zarządzeniach, instrukcjach i zasadach.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest gałęzią gospodarki leśnej, która zajmuje się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Kalisz prowadzona jest w 10 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 Kół Łowieckich. Dwa obwody OHZ prowadzi Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Kalisz sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi.