Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji:

 

Gatunkiem panującym w Nadleśnictwie Kalisz jest sosna. Drzewostany sosnowe zajmują prawie 91% powierzchni leśnej. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost powierzchni Db 0 130,25 ha i Bk o 15,54 ha, natomiast zmniejszył się udział So o 48,57 ha, Brz i Ak o 41,67 ha oraz Ol o 13,55 ha.

 

Udział miąższościowy panujących gatunków drzew przedstawia się następująco:

W składach gatunkowych drzewostanów Nadleśnictwa Kalisz zainwentaryzowano w sumie 24 gatunki drzew.