Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo Kalisz działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. nr 12, poz. 59 z 2011 r.) przepisów wykonawczych do tej ustawy, Statutu nadanego Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. nr 134, poz.692) a także na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Kalisz, zwany dalej „regulaminem" ustala strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i kompetencji pracowników Nadleśnictwa Kalisz.