Wydawca treści Wydawca treści

Położenie lasów Nadleśnictwa Kalisz

Grunty Nadleśnictwa Kalisz położone są w województwie wielkopolskim na terenie powiatu kaliskiego i wchodzących w jego skład 11 gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki, Żelazków i Miasto Kalisz.
Nadleśnictwo Kalisz podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w oddziale 216f, w miejscowości Szałe.

Przynależność do krainy, dzielnicy przyrodniczo-leśnej i mezoregionów.
Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i inni 1990) opartej na właściwościach ekologiczno-fizjograficznych warunkujących potencjalne możliwości rozwoju lasów i ich wielorakich funkcji Nadleśnictwo Kalisz położone jest na terenie następujących jednostek:

 • Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III), 

Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (III.7),
Mezoregion Doliny Konińskiej (III.7.d) - leśnictwo Kazala, część leśnictwa Orla Góra,
Dzielnica Krotoszyńska (III.8) - części leśnictw Orla Góra, Morawin i Winiary,
Dzielnica Kotliny Żmigrodzko-Grabowskiej (III.9) - leśnictwa Zajączki, Wróbel, Brzeziny, Wilcze Ługi, południowo-zachodnia część leśnictwa Winiary,

 • Kraina Mazowiecko-Podlaska (IV),

Dzielnica Równiny Warszawsko-Kutnowskiej (IV.3.)
Mezoregion Wysoczyzny Kłodawsko-Tureckiej (IV.3.a) - większość leśnictwa Morawin, środkowa część leśnictwa Winiary.

Położenie geograficzne
Nadleśnictwo Kalisz geograficznie położone jest między 18°03'39'' a 18°24'03''  długości geograficznej wschodniej oraz 51°32'16'' a 51°58'45'' szerokości geograficznej północnej.
Położenie Nadleśnictwa Kalisz według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne w układzie dziesiętnym (Kondracki, 2000) przedstawia się następująco:

 •     Obszar – Europa Zachodnia (1-924)
 •     Podobszar – Pozaalpejska Europa Zachodnia (1-924.3)
 •     Prowincja – Niż Środkowoeuropejski (31)
 •     Podprowincja – Niziny Środkowopolskie (318)
 •     Makroregion – Nizina Południowo-wielkopolska (318.1-2)
 •     Mezoregion – Wysoczyzna Kaliska (318.12)
 •     Mezoregion – Równina Rychwalska (318.16)
 •     Mezoregion – Wysoczyzna Turecka (318.17)
 •     Mezoregion – Kotlina Grabowska (318.21)
 •     Mezoregion – Wysoczyzna Złoczewska (318.22).