Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi nazywamy zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Na terenie Nadleśnictwa Kalisz występują 3 użytki ekologiczne położone w Leśnictwie Kazala:

  1. Sukcesja Danowiec - powierzchnia 2,81 ha. Teren funkcjonuje w opisie taksacyjnym jako bagno z zadrzewieniem sosnowo-brzozowym, okresowo zalewany przez wodę opadową, która stagnuje przez dłuższy czas powodując obumieranie drzew pojawiających się w drodze sukcesji naturalnej.
  2. Bagno Danowiec - powierzchnia 0,25 ha. Bagno położone na skraju kompleksu leśnego, z bogatą roślinnością bagienną i licznymi śladami bytowania dzikich zwierząt.
  3. Bagno Rusin - powierzchnia 0,29 ha. Bagno z otwartym lustrem wody zarośnięte w części roślinnością wodną. Liczne ślady bytowania zwierzyny.