Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody tworzymy w celu zachowania wartościowych ekologicznie naturalnych lub nieznacznie zmienionych ekosystemów często z rzadkimi lub chronionymi gatunkami roślin i zwierząt lub elementami przyrody nieożywionej, mających istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych.

Obszary chronionego krajobrazu

Według ustawy o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

NATURA 2000 jest najbardziej kompleksową i najlepiej legislacyjnie i politycznie przygotowaną europejską siecią ekologiczną, mającą na celu zapewnienie ekosystemom trwałej egzystencji. Sieć NATURA 2000 składa się z dwóch rodzajów obszarów: obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.